Topaz Attendants

Otomo Gonshiro

Kakita Ikiruken

Doji Gennai

Hida Tadataka

Bayushi Kinaga

Photobucket

Isawa Jukodo j other

Kakita Kinuyo

Hida Tanami

Shosuro Taishiko

Iuchi Atsumori

Not Pictured:

Hantei XXXIV
Hantei Takeda
Hantei Uesugi
Otomo Seibei
Ichiro Chuga
Ichiro Hideo
Ichiro Koturi

Topaz Attendants

The Century Before Thunder MirumotoTorgo