NPC Contestants

Hida Tanjiro

Daidoji (Hiramichi) Yoichi

Daidoji (Hiramichi) Mina

Mirumoto Kenzan

Akodo Sosenkawa

Matsu Yuma

Koguchi

Isawa Ayako other

Shiba Murai

Bayushi Tsukage

Shinjo (Marta) Iruko

Suzume Kimiko others

Shitomeru (Sponsored by the Crab)

NPC Contestants

The Century Before Thunder MirumotoTorgo